Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Zdislava
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Územní plán Zlatá Olešnice

 

 ÚP Zlatá Olešnice úplné znění po vydání změny č. 1

Změna č. 1 územního plánu Zlatá Olešnice nabyla účinnosti dne 21. 5. 2021


Textová část: 
 Územní plán Zlatá Olešnice úplné znění po vydání změny č. 1 textová část

Obrazová část:
- hlavní výkres
- koordinační výkres
- výkres koncepce veřejné infrastruktury
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- výkres základního členění území 


Změna č. 1 ÚP Zlatá Olešnice

 Textová a obrazová část

 Textová část:
- OOP - změna č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice
- text s vyznačením změn
- výroková část
- odůvodnění změny

Obrazová část:
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- hlavní výkres 
- koordinační výkres 
- výkres základního členění území
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu 


 Nový územní plán obce Zlatá Olešnice

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Zlatá Olešnice.


Územní plán je vydán pro celé území obce Zlatá Olešnice (k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, Zlatá Olešnice Navarovská, Stanový a Lhotka u Zlaté Olešnice) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.


Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy - usnesením č. 7/2014 Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 24.11.2014 ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití  ust. § 43 odst. 4 a postupem podle ust. § 54 stavebního zákona a za použití ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán Zlatá Olešnice nabyl účinnosti dne 10.12.2014.

Územní plán Zlatá Olešnice 

» Textové přílohy

» Grafické přílohy

 

 

 

 

 

Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies